วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 10:00 น.

นโยบายความเป็นส่วนตัว (ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2559)


ข้อที่ 1 (ขอบเขต)


1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ระบุวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่าน www.SeriStarProperty.com และ บริการและเครื่องมือต่างๆ ซึ่งผู้ใช้งานเข้าใช้งาน เช่น การสมัครสมาชิก การสร้างข้อมูลสมาชิก การลงประกาศหรือการดูรายการประกาศ และการจัดการฟังก์ชั่นต่างๆ ในการใช้งาน โดย SeriStarProperty จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกเขตอำนาจรัฐที่ SeriStarProperty ประกอบการอยู่ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย

2. การใช้งานในส่วนต่างๆ ของ www.SeriStarProperty.com ที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวปรากฏอยู่ ถือว่าผู้ใช้งานได้อ่าน เข้าใจ และให้ความยินยอมต่อการที่ SeriStarProperty จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และนโยบายการใช้งานของ SeriStarProperty แล้ว

ข้อที่ 2 (ข้อมูลที่รวบรวม ได้รับ และดูแล)


1. ข้อมูลสมาชิก: เมื่อผู้ใช้งานสมัครสมาชิกหรือใช้งาน SeriStarProperty.com หรือ ผ่านการเข้าสู่ระบบด้วย Facebook Connect, SeriStarProperty.com อาจขอข้อมูลบางประการจากผู้ใช้งาน และผู้ใช้งานสามารถสร้างข้อมูลสมาชิกต่างๆ เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาพถ่ายที่ผู้ใช้งานอาจต้องการอัพโหลด ผู้ใช้งานต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลสมาชิกที่ผู้ใช้งานแบ่งปันให้บุคคลทั่วไปสามารถดูได้ และต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงความเสี่ยงในการแสดงข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทให้บุคคลทั่วไปได้พบเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่หรือสถานที่เฉพาะ อนึ่ง หากผู้ใช้งานตัดสินใจเข้าใช้ SeriStarProperty โดยผ่านบริการยืนยันตัวตนของผู้ให้บริการอื่น เช่น Facebook Connect เป็นต้น SeriStarProperty อาจได้รับข้อมูลประวัติหรือข้อมูลอื่นเพิ่มเติมตามที่ผู้ให้บริการรายดังกล่าวอนุญาตไว้

2. ประกาศสินค้า: SeriStarProperty.com อาจได้รับข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการติดต่อที่ใช้งานได้ และรหัสที่จำเป็นสำหรับให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถติดต่อสื่อสารทำธุรกรรมกันได้ หรือสำหรับการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานรายอื่น ซึ่งในการลงประกาศสินค้านั้น ผู้ใช้งานต้องให้ข้อมูลเดียวกันกับที่ใช้สมัครสมาชิกหรือสร้างข้อมูลสมาชิก ทั้งนี้ ผู้ใช้งานจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ผู้ใช้งานระบุในประกาศสินค้าดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

ข้อที่ 3 (การใช้ข้อมูล)


1. SeriStarProperty.com ไม่มีนโยบายในการขายให้ รับซื้อ เปิดเผย หรือ กระทำการใดๆ ที่มีการเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นการกระทำในลัษณะที่ทำให้เป็นการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลโดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อที่ 4 (การละเมิดสิทธิ์)


1. SeriStarProperty.com ถือสิทธิ์ในตัวข้อมูลทั้งหมดอย่างเด็ดขาด และ มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้ทำการผู้ละเมิดสิทธิ์นั้น ลบ หรือ ถอดถอนข้อมูลใดๆ ที่ทำการ ละเมิดสิทธิ์ เช่น การดูดข้อมูล หรือ ทำการทางใดทางหนึ่งเพื่อให้ได้ข้อมูลโดยไม่ชอบธรรม และ ไม่ได้รับอนุญาตโดยเจ้าของข้อมูล (สมาชิก)