Friday, 21 June 2024 10:40 AM

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์


ข้อที่ 1 (ข้อตกลงการใช้งาน)


1. ในการใช้งานระบบต่างๆ การสมัครสมาชิก หรือ การเยี่ยมชม www.SeriStarProperty.com นั้นผู้ใช้งานยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึงกฎ และข้อจำกัดการใช้บริการต่างๆของ www.SeriStarProperty.com ทุกประการ

2. ในการใช้งาน www.SeriStarProperty.com ในข้อ 1 นั้นท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ล่วงละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น และไม่กระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อ www.SeriStarProperty.com หรือบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด

3. www.SeriStarProperty.com ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระงับ ยับยั้ง ปิดกั้น และลบข้อมูลใดๆ ใน www.SeriStarProperty.com โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ www.SeriStarProperty.com แต่เพียงผู้เดียว

4. www.SeriStarProperty.com สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ รวมทั้งกฎและข้อจำกัดการใช้บริการ www.SeriStarProperty.com ได้ ตามที่ www.SeriStarProperty.com เห็นสมควรได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว และเป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไข กฎ และข้อจำกัดต่างๆ ด้วยตนเอง

ข้อที่ 2 (ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับเนื้อหาข้อมูล)


1. เนื้อหาข้อมูลใน www.SeriStarProperty.com ถูกจัดเตรียมขึ้นโดยผู้ใช้บริการเจ้าของข้อมูล โดย SeriStarProperty.com ทำหน้าที่ รวบรวมประกอบเนื้อหาข้อมูลเข้าด้วยกัน และจัดพื้นที่แสดงเผยแพร่เนื้อหาข้อมูลดังกล่าว เพื่อเปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการเท่านั้น SeriStarProperty.com จึงไม่รับรองว่า บรรดาเนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏผ่าน www.SeriStarProperty.com จะถูกต้อง สมบูรณ์ ปราศจากข้อบกพร่องเสียหาย หรือสมประโยชน์ใดเป็นการเฉพาะ โดย SeriStarProperty.com ไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงรายละเอียดและแหล่งที่มา ของเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด ทั้ง SeriStarProperty.com ไม่ใช่ตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับผู้ใช้บริการเจ้าของข้อมูล และ SeriStarProperty.com ไม่ได้รับค่าตอบแทนในการให้บริการของ www.SeriStarProperty.com ดังนั้น หากเนื้อหาข้อมูลดังกล่าวไม่ชอบด้วยกรณีใด ก่อให้เกิดความเสียหายใด และไม่ว่าต่อบุคคลใดก็ตาม ย่อมไม่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้อง ความรับผิด หรือภาระผูกพันทางกฎหมาย ต่อ SeriStarProperty.com

2. เพื่อความปลอดภัย และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบริการผ่าน www.SeriStarProperty.com ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่ส่งหรือนำ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ หรือข้อมูลใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นภัยต่อความมั่นคง เป็นอันตราย เป็นความลับ เป็นข้อมูลปลอมหรือเป็นเท็จ เป็นข้อมูลอันล่วงละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ www.SeriStarProperty.com หรือบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลไม่เหมาะสมด้วยประการใดๆ มาเผยแพร่ผ่าน www.SeriStarProperty.com

3. หากปรากฏว่า มีการส่งหรือนำเนื้อหาข้อมูลที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือมีเหตุสงสัยว่าเนื้อหาข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องตามความในข้อข้างต้น หรือในกรณีมีเหตุอันสมควร www.SeriStarProperty.com สงวนสิทธิในการลบ ระงับ เนื้อหาข้อมูลใดๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และโดยไม่มีความรับผิดในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น